Home >> Disclaimer
 

De website van derondevenen.info is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Derondevenen.info website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de derondevenen.info website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en derondevenen.info streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan derondevenen.info geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van derondevenen.info kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Derondevenen.info aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door derondevenen.info op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel derondevenen.info ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan derondevenen.info geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Derondevenen.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van derondevenen.info. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Derondevenen.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van derondevenen.info. Derondevenen.info behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van derondevenen.info.