Home >> Adverteren
 
 

Tarieven
Voor een campagne met kleine banner (120x60) geldt een bedrag van € 20,- ex. BTW per maand per advertentie. Deze "kleine" banners worden aan de linker- of rechterzijkant van de pagina geplaatst. Voor een campagne met grote banner (220x65) geldt een bedrag van € 15,- ex. BTW per maand per advertentie. Deze "grote" banners worden boven- of onderaan een pagina geplaatst. Voor al uw vragen kunt u terecht bij Sitesoft Webdesign. Email uw vraag naar info@sitesoft.nl en wij zullen spoedig contact met u opnemen.

Aansprakelijkheid
derondevenen.info is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, of ontstaan door onjuistheden in advertenties. de aansprakelijkheid is beperkt tot de prijs van de advertenties. Advertenties dienen na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is derondevenen.info uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste doch voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De adverteerder vrijwaart derondevenen.info voor alle aanspraken van derden voor schade tengevolge van de door de adverteerder opgegeven advertenties.

Niet of niet tijdige betaling
Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur zullen door derondevenen.info naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, in rekening worden gebracht.

Advertentiecontract niet voor derden
De adverteerder kan in mindering van het advertentiecontract uitsluitend adverteren t.b.v. de eigen (natuurlijke of rechts-) persoon.

Voorbehoud
derondevenen.info behoudt zicht het recht voor:

  1. Tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen;
  2. Zonder opgave van redenen advertentie-opdrachten te weigeren dan wel te annuleren

Plaatsing
Advertentiemateriaal dient minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de campagne bij derondevenen.info aanwezig te zijn. Dit materiaal dient per e-mail op info@sitesoft.nl  te worden aangeleverd.

Annuleringskosten
Derondevenen.info behoudt zicht het recht voor om aan de hand van de in deze paragraaf gehanteerde staffel, de adverteerder  annuleringskosten in rekening te brengen.

De campagne wordt binnen:
Tien werkdagen voor aanvang van de campagne geannuleerd :
2 % van het orderbedrag
Vijf werkdagen voor aanvang van de campagne geannuleerd :
3 % van het orderbedrag
Een dag voor aanvang of tijdens de duur van de campagne geannuleerd :
5% van het orderbedrag.

Reserveringen
In overleg met derondevenen.info is het mogelijk om tot twee weken voor de aanvang van een campagne een aantal impressies op een bepaalde positie te reserveren. Deze reservering dient per e-mail op info@sitesoft.nl  bekend gemaakt te worden. Deze reservering gaat automatisch over in een order als de maximale reserveringstermijn verlopen is.

Betaling
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief BTW en exclusief eventueel bijkomende kosten.

Vooruitbetaling
Derondevenen.info is gerechtigd vooruitbetaling van te plaatsen advertenties te vorderen. Alle kosten die aan de vooruitbetaling verbonden zijn, bijvoorbeeld kosten van telefonische overboeking en koeriersdiensten, zijn voor rekening van de adverteerder.

Tariefsverhoging
Eventuele tijdens de looptijd van een advertentiecontract doorgevoerde tariefsverhogingen gelden tot een totaal van 25% per contractduur. Dit geldt voor de nog op dat contract af te nemen advertentieruimte, met dien verstande dat de adverteerder op diens verzoek wordt toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het precentage, waarmee de tarieven worden verhoogd. Het is de adverteerder bij de toepassing van de tariefsverhoging niet toegestaan het lopende contract te annuleren.

© 2001-2005 Sitesoft. Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen zijn per 1000 impressies, exclusief BTW. E-mail: info@sitesoft.nl